آب و فاضلاب تهران امام و رهبری
پیش ثبت نام بازدید از تاسیسات
موسسات ، دانشگاه ها و مدارس میتوانند جهت ثبت نام بازدید از تاسیسات شرکت تامین و تصفیه ی آب و فاضلاب تهران فرم زیر را تکمیل و ثبت نام فرمایند.
شرایط ثبت نام:
۱ . این ثبت نام به صورت قطعی نمیباشد وبعد از بررسی درخواست خصوصا در مورد تاریخ ثبت نام پس از ۴۸ ساعت با شما ره ۸۸۹۸۰۴۳۸-۰۲۱ از ساعت ۸ تا ۱۰ صبح تماس گرفته شود.
۲. هردرخواست و زمان بازدید برای حداکثر ۴۰ نفر میباشد. وبرای نفرات و زمان های بازدید بیشتر ، باید پیش ثبت نام جداگانه صورت انجام گیرد.
۳. اصل نامه درخواست بازدید و پیوست لیست نام و نام خانوادگی بازدیدکنندگان هر دو با امضا و مهر بالاترین مقام مربوطه آن مرکز حداکثر ۲ روز بعد از تماس وتعیین قطعی تاریخ بازدید ارسال گردد.
۴. در صورت عدم ارسال اصل نامه ولیست بازدیدکنندگان در موعد مقرر این درخواست باطل میگردد.
۵. یک ماه قبل از تاریخ مورد نظر نسبت به ثبت نام اقدام شود.
۶. هرگونه مسئولیت بازدید کنندگان ، با درخواست کننده بازدید می باشد ودرخواست پیش ثبت نام بمنزله تایید مسئولیت وشرایط ثبت نام میباشد.
آدرس :
تهران - خیابان فاطمی - روبروی خیابان پروین اعتصامی - درب شمالی - ساختمان روابط عمومی شرکت تامین و تصفیه - دفتر روابط عمومیلطفا جهت ویرایش اطلاعات ثبت شده، کد رهگیری را وارد نمایید:

نکته مهم : ثبت نام در صورت ارسال اصل نامه درخواست به همراه لیست بازدید کنندگان قطعی خواهدشد

نام موسسه /دانشگاه/ مدرسه متقاضی بازدید:
تعداد بازدید کنندگان:
نوع بازدید کنندگان:
مقطع:
جنسیت بازدید کنندگان:
مکان بازدید:
تاریخ بازدید:
نام نماینده / سرپست / سرگروه بازدید کنندگان:
نام مدیر/مسئول /سرپرست مرکز متقاضی:
شماره تلفن مرکز متقاضی:
شماره نمابر مرکز متقاضی:
آدرس مرکز متقاضی :
نام بازدید کنندگان:


نکته مهم :در صورت مغایرت تصویر نامه با اصل نامه ارسالی تمام مسئولیت های حقوقی وکیفری برعهده درخواست کننده میباشد

برای بارگزاری فایل نیاز به کد رهگیری دریافتی در هنگام ثبت نام میباشد.
شما با دراختیار داشتن کد رهگیری مجاز به بارگزاری سه تصویر میباشید.
بعد از وارد کردن نام مرکز مربوطه و کد رهگیری ، فایل را بارگزاری نموده و دکمه ثبت فایل در سیستم را کلیک نمایید. در صورتی که فایل دیگری هم برای بارگزاری نیاز میباشد مجدد با همان کد رهگیری و نام مرکز بارگزاری فایل نموده و دکمه ثبت فایل در سیستم را کلیک نمایید

Abfa
نام موسسه /دانشگاه/ مدرسه متقاضی بازدید:
کد رهگیری
تصویر نامه مهر و امضا شده